مشخصات فردی:

نام: سعید

نام خانوادگی: خلیلی

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و پروژه UTM 1392

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت فناورانه بنایار مهراز ایرانیان
عضو ارشد تیم تدوین دستورالعمل مدلسازی اطلاعات ساخت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران